Czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

Indeksacje: BazTech, Index Copernicus, ARIANTA, GBL, Baidu Scholar, Celdes, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, WorldCat (OCLC), Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), CNKI Scholar

Wersją pierwotną każdego numeru PHR jest wersja drukowana
DOI czasopisma: http://dx.doi.org/10.13006/phr

Zasady recenzowania obowiązujące w PHR

Wszystkie materiały publikowane w Kwartalniku są recenzowane. Nie dotyczy to jedynie materiałów konferencyjnych, informacyjnych lub uzupełniajacych. Recenzentami prac nadsyłanych celem kwalifikacji do publikacji w Polish Hyperbaric Research są pracownicy naukowi nie związani z Ośrodkiem/Ośrodkami, z którego/a których pochodzi praca. W miarę możliwości stosowana jest też zasada, aby Recenzent nie współpracował wcześniej z Autorem, nie miał wspólnych publikacji itd. Do każdej pracy powoływanych jest dwóch Recenzentów, zwyczajowo jeden spośród członków Rady Naukowej, drugi z poza. Przy doborze Recenzentów bierze się pod uwagę ich dotychczasowy dorobek oraz zgodność uprawianej przez Recenzenta dziedziny wiedzy z materiałem przewidzianym do oceny.
Recenzentami prac nadesłanych przez osoby posiadające tytuł inżyniera, lekarza, magistra a także prac nadesłanych przez studentów są samodzielni pracownicy nauki, bądź osoby posiadające tytuł doktora. Jeżeli choćby jedna osoba z zespołu autorskiego pracy jest samodzielnym pracownikiem nauki, praca recenzowana jest przez samodzielnych pracowników nauki.
Autorzy prac nie znają tożsamości Recenzentów, również recenzenci nie są informowani do kogo kierowana jest prośba o drugą recenzję.
Lista osób recenzujących artykuły przez okres dwóch lat publikowana jest w ostatnim (czwartym) numerze PHR w latach nieparzystych.
W przypadku prac z poza Polski jeden z recenzentów zawsze jest afiliowany w instytucji naukowej poza Polską.
Każda recenzja sporządzana jest pisemnie na formularzu widocznym poniżej.

Arkusz recenzji

W punkcie 1. Ocena wartości naukowej publikacji Recenzent dokonuje jej oceny jakościowej wybierając odpowiednią kratkę w prawej kolumnie tabeli w odniesieniu do każdej z pięciu analizowanych cech. Natomiast poniżej znajduje się pole do oceny ilościowej w zakresie 0 - 55 pkt. Tu Recenzent zgodnie ze swoim przekonaniem oraz aktualnym stanem wiedzy dotyczącym zakresu i tematyki publikacji dokonuje niezależnie od tabeli powyżej jej oceny ilościowej.
W punkcie 2. Klasyfikacja publikacji publikacja klasyfikowana jest przez Recenzenta do jednej z 4 klas.
Punkt 3 to Ocena opisowa kończąca się opinią Recenzenta, czy publikacja nadaje się do druku, nadaje się do druku po poprawkach, lub nie nadaje się do druku. Wpływ na decyzję o opublikowaniu danego materiału nadesłanego do Redakcji ma cała recenzja.
Najchętniej publikujemy artykuły o znamionach podstawowych publikacji naukowych. Natomiast w przypadku oceny wartości naukowej brane są pod uwagę te artykuły, które cechują się punktacją z dwóch recenzji powyżej 25 pkt oraz dużą wartością poznawczą i znaczeniem dla nauki, dydaktyki lub praktyki. Jeżeli jeden z Recenzentów uzna pracę za nie nadającą się do publikacji, praca nie jest publikowana.
Po recenzji autorowi zostają przekazane wszystkie uwagi recenzenta, jeśli są krytyczne i materiał wymaga poprawy przed publikacja autor dokonuje poprawek merytorycznych, natomiast poprawki edycyjne wykonuje redakcja w porozumieniu z autorem.


 


Wersja elektroniczna Czasopisma i strona internetowa dofinansowane przez Ministerstwo Nauki

© 2017 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl