Czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

Indeksacje: BazTech, Index Copernicus, ARIANTA, GBL, Baidu Scholar, Celdes, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, WorldCat (OCLC), Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), CNKI Scholar

Wersją pierwotną każdego numeru PHR jest wersja drukowana
DOI czasopisma: http://dx.doi.org/10.13006/phr

Zasady Własności Prawnej materiałów publikowanych w Polish Hyperbaric Research

1. PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH

Przesyłając artykuł do publikacji autor/autorzy przenoszą prawa autorskie do artykułu (utworu) na polach eksploatacji: w formie drukowanej i cyfrowej na wydawcę czasopisma, tj. Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej. Przeniesienie jest nieodpłatne i nieograniczone w czasie a także niewyłączne. Od chwili publikacji artykułu w Autor zachowuje prawa na zasadzie wolnego dostępu gratis (art. 50 pkt 3 pr. aut.):

  1. Autor jest uprawniony do publicznego udostępniania materiałów zawartych w artykule tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  2. W celu uniknięcia wątpliwości wydawca potwierdza, że Autor nie jest zobowiązany stosować ograniczeń technicznych w dostępie do udostępnianego przez siebie Utworu, ani nie jest zobowiązany do innego ograniczania korzystania z Utworu przez osoby trzecie zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW PRZEZ POLISH HYPERBARIC RESEARCH

PolHypRes udostępnia publikowane materiały na zasadzie licencji CREATIVE COMMONS cc ver. 3 Polska, z ograniczeniami licencji: BY – uznanie autorstwa, SA – na tych samych warunkach, NC – użytek niekomercyjny. Postacie cyfrowe materiałów w Internecie publikowane są bez zabezpieczeń. Poszczególne numery czasopisma jako całość (wersja drukowana i ePolHypRes) stanowią utwór zbiorowy, a więc osobny przedmiot ochrony. Prawa autorskie przysługują w całości wydawcy. Otwartemu dostępowi nie podlega układ graficzny, nazwa czasopisma, projekt okładki i publikowane materiały nie będące artykułami. Postanowienia licencji są dostępne: pod http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode


 


Wersja elektroniczna Czasopisma i strona internetowa dofinansowane przez Ministerstwo Nauki

© 2017 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl