Czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

Indeksacje: BazTech, Index Copernicus, ARIANTA, GBL, Baidu Scholar, Celdes, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, WorldCat (OCLC), Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), CNKI Scholar

Wersją pierwotną każdego numeru PHR jest wersja drukowana
DOI czasopisma: http://dx.doi.org/10.13006/phr

Polityka przeciwdziałania zjawiskom "ghostwriting" i "guest autorship"

Dbając o rzetelność naukową redakcja wdraża opisane poniżej procedury, celem wykluczenia działań nieetycznych przy publikowaniu wyników badań. Ich zachowanie przez Autorów jest warunkiem publikacji artykułu. Przejawy braku rzetelności i działań nieetycznych będa dokumentowane przez redakcję.
Po zakwalifikowaniu pracy do druku w Polish Hyperbaric Research pierwszy Autor zobowiązany jest do nadesłania na adres Redakcji oświadczenia, iż wszystkie osoby wymienione jako autorzy publikacji brali czynny udział w pracach, których efektem jest dana publikacja i kwalifikowani są jako posiadacze praw autorskich. Każdy z nich powinien brać udział w opracowywaniu materiałów takim stopniu, aby mógł posiąść publiczną odpowiedzialność za jego treść. Aby autorstwo było uzasadnione musi opierać się na istotnym wkładzie do:

  • koncepcji i zaplanowania lub analizy i interpretacji danych,
  • opracowaniu artykułu i jego krytycznej oceny w zakresie istotnej treści intelektualnej,
  • ostatecznej aprobacie wersji, która ma być publikowana.
Udział polegający jedynie na zbieraniu funduszy lub zbieraniu danych (nie dotyczy prac opartych jedynie na badaniach ankietowych) nie uzasadnia autorstwa, jak również nadzorowanie grupy badaczy nie jest wystarczające do jego uznania.
W oświadczeniu musi się także znajdować zapis o niepominięciu w składzie zespołu autorskiego nikogo, kto wniósł istotny wkład badawczy w powstanie pracy.
Redakcja może dodatkowo zwrócić się do pierwszego Autora o wskazanie tego autora, który ma największy udział w publikacji (tzw. autora odpowiedzialnego) i wskazanie procentowego udziału pozostałych autorów w całości pracy, a także podania który z autorów jest twórcą koncepcji badawczej, metodyki badań, analizy wyników itd.
Jeżeli istnieją członkowie zespołu niespełniający warunków posiadacza praw autorskich, powinni być wymienieni, za ich zgoda w punkcie "Podziękowania" w formie oświadczenia, które powinno określić [2]:
  • wkład do pracy, który zasługuje na uznanie, ale nie uzasadnia włączenia do autorstwa,
  • podziękowania za pomoc techniczną,
  • podziękowania za ewentualną pomoc finansową, przy czym należy wymienić rodzaj pomocy,
  • jeśli badania były wykonywane na zlecenie to należy wymienić zleceniodawcę.
Dla dbałości o jawność finansowania, w przypadku gdy koszt publikacji NIE jest pokrywany przez państwową Uczelnię bądź Instytut, w których afiliowani są autorzy bądź jeden z autorów, redakcja prosi pierwszego autora o nadesłanie oświadczenia dokładnie precyzującego źródła finansowania publikacji.


 


Wersja elektroniczna Czasopisma i strona internetowa dofinansowane przez Ministerstwo Nauki

© 2017 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl